• Garantie minstens 3 jaar

  • 02 757 11 72 Klantenservice

  • 44857 productbeoordelingen van onze klanten

  • Bedenktijd 100 dagen

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, geregistreerd bij AG Braunschweig HRB 100733, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Maximilian Hohe, verwerkt uw bestellingen op basis van de hiernavolgende Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV).

 

1. Contractafsluiting

Door op de knop "In het winkelwagentje leggen" in onze online winkel te klikken, plaatst u de door u geselecteerde artikelen in de virtuele winkelwagen. Klik op het winkelwagentje symbool om in de virtuele winkelwagen te komen. Hier kunt u uw bestelling bekijken, items verwijderen of hoeveelheden wijzigen. Als u op knop "Verder" klikt, wordt het bestelproces gestart, dat u in de laatste stap kunt voltooien door op "Versturen bestelling" te klikken en zo een juridisch bindende contractovereenkomst doet met betrekking tot de items in uw winkelwagen. U wordt automatisch per e-mail op de hoogte gebracht dat uw bestelling is ontvangen. De gegevens van uw bestelling worden daar op ook vermeld. Deze e-mail vormt geen automatische bindende acceptatie van uw bestelling door onzentwege.

De tekst van de bestelling wordt alleen door ons opgeslagen totdat de koopsovereenkomst is geaccepteerd en kan daarna niet meer worden teruggehaald. Als u de tekst van de koopovereenkomst wilt opslaan, bewaar dan alstublieft onze bevestigingsmail voor ontvangst. Als u een klantaccount hebt aangemaakt en bent aangemeld bij het plaatsen van uw bestelling dan kunt u de koopovereenkomsttekst voor elke bestelling daar bekijken.

Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen u en de firma Sport-Thieme, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien u betaalt via PayPal, creditcard of vooruitbetaling via overschrijving komt de verkoopsovereenkomst onmiddellijk tot stand samen met uw betaling.

Voor de betaling op rekening wordt de verkoopsovereenkomst bindend wanneer wij uw bestelling bevestigen. Dit gebeurt binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling ofwel door een schriftelijke bevestiging, ofwel door een mededeling van de verzending of door levering van de goederen, gedurende deze tijd bent u gebonden aan uw bestelling..

 

2. Leverdatum en levering

Let op: Bestellingen geplaatst via deze webshop worden enkel in België geleverd.

a) Inzoverre bij de respectievelijke artikelbeschrijvingen geen andere leveringstermijn is aangegeven, leveren wij binnen de drie weken. De leveringstermijn begint vanaf het moment dat onze orderbevestiging u heeft bereikt. Als u vooruit betaalt, begint de leveringstermijn twee dagen na uw betalingsopdracht aan uw bank.

b) Voor vrachtzendingen bent u verplicht, en dit vóór verzending, om aan u bekende verkeersbeperkingen, die gevolgen kunnen hebben bij het transport bij de levering, mee te delen.

c) Indien montage is overeengekomen, dient de montageplaats toegankelijk en klaar voor montage te zijn. Voor aanvang van de montage dient op mogelijke structurele problemen of moeilijkheden te worden gewezen. Bij verzwaarde omstandigheden worden gemaakte meerkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Wij hebben het recht gebruik te maken van onderaannemers. De facturen voor deze montageprestaties zijn na ontvangst netto betaalbaar, zonder aftrek.

d) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant. Alle vrachtzendingen worden afgeleverd op het door u aangegeven adres. In de zakelijke transacties met klanten die geen consument zijn in de zin van de wettelijke bepalingen, zijn de Incoterms® 2020 bepalingen van toepassing.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in EUR. In de prijzen voor de consument is de gebruikelijke BTW inbegrepen. Bij de publicatie van nieuwe prijslijsten of catalogi verliezen alle voorgaande hun geldigheid. 

a)  In geval van drukfouten hebben wij het recht tot prijs wijzigingen.

 

4. Verzendkosten

U ontvangt de informatie over de verzendkosten, de verzendingsmethode en het verzendingsgewicht voor elk item via de link "plus verzendkosten". Producten waarvoor geen verzendkosten in rekening worden gebracht, zijn gemarkeerd met "Gratis verzending". Als u deze artikelen in uw bestelling combineert met artikelen waarvoor verzendkosten moeten worden betaald, worden alleen hun verzendkosten berekend.

De verzendkosten worden slechts eenmaal per bestelling in rekening gebracht, zelfs indien de bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd. Indien een bestelling op meerdere afleveradressen wordt geleverd, worden de verzendkosten per afleveradres in rekening gebracht

5. Betaling

Bij sport-thieme.be kunt u via verschillende kanalen gemakkelijk en eenvoudig betalen. Afhankelijk van het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen een aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren. Geef bij uw bestelling bij Sport-thieme uw betalingswens aan.

Facturen van online bestellingen worden altijd per e-mail verstuurd, alsook van anders geplaatste bestellingen op aanvraag van de klant.

a) Factuur:
Enkel aan bij ons bekende resp. kredietwaardige afnemers leveren we goederen op factuur. Voor deze betaalmethode voeren wij een kredietcontrole uit in overeenstemming met ons privacybeleid. De betaling dient te geschieden binnen de 21 dagen na de factuurdatum. Bij deelleveringen kunnen we een deelse betaling eisen overeenkomstig de reeds geleverde goederen. Mocht u met betalingen te laat zijn, dan kunnen wij u aanmaningskosten en verwijlinteresten aanrekenen ter hoogte van 5 % boven de normale interesten van de bank. Bovendien worden eventuele toekomstige leveringen nog alleen tegen vooruitbetaling gedaan.

b) Kredietkaart:
Uw creditcard wordt belast met het factuurbedrag wanneer u het bestelproces voltooit en uw bestelling plaatst.

Bij betaling met kredietkaart is het belangrijk op te merken dat de kredietkaartgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet bewaard worden. Daarom moeten de gegevens ons telkens opnieuw bij elke betaling worden meegedeeld.


c) Overschrijving vooraf/ vooruitbetaling:
U heeft de mogelijkheid om het in de orderbevestiging genoemde factuurbedrag vooraf op de hiernavolgende bankrekening over te schrijven. De leveringstermijn volgens punt 2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. De bankgegevens zijn:

Sport-Thieme GmbH (Sportime)
ING Bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

d) Paypal

6. Wettelijk herroepingsrecht en vrijwillig teruggaverecht

Als u goederen verwerft voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële, noch uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen toegeschreven worden, dan heeft u een wettelijk herroepingsrecht waarover wij aan het einde van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden meer uitleg geven.

Onafgezien van alle wettelijke herroepings- en teruggaverechten waarborgen wij alle klanten bijkomend het recht de bekomen goederen zonder aangifte van redenen binnen 100 dagen terug te geven, door terugzending van het goed volgens de hiernavolgende voorwaarden.

De teruggavetermijn begint te lopen na ontvangst van de goederen. Voor de garantie van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. Bij goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden (bv. bij volumineuze goederen) volstaat een aan ons gericht teruggaveverzoek. De terugzending of het teruggaveverzoek moet gericht zijn aan: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, fax: +49 5357/18190, mail: info@sport-thieme.de.

Alternatief kan u zich ook wenden tot:

Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Tel. 02-757 11 72

De kosten voor de teruggave of de terugzending zijn voor uw rekening. Wij kunnen de terugbetaling van de goederenwaarde weigeren tot wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. De terugname door ons, van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden, kunnen wij van de vooruitbetaling van de transportkosten afhankelijk maken.

Het teruggaverecht is uitgesloten als het goed beschadigd is of indien het goed tekenen vertoont van gebruik, die verder gaan dan die veroorzaakt worden door het onderzoek van de aard, de kenmerken en de functionaliteit van het goed. Het teruggaverecht is ook niet geldig bij voor u individueel vervaardigde goederen of bij ontzegelde goederen.

 

7. Gebreken

Indien de goederen gebreken vertonen, heeft u de wettelijke aanspraken volgens § 8, waarvan het gebruik kosteloos is. Ontvangt u ondanks uitgebreide controle toch een goed met gebreken, dan helpt onze klantenservice u graag verder. Kleine variaties van onze modellen met betrekking tot vorm en kleur, afmetingen en gewichten, met name in naleveringen en technische wijzigingen ten behoeve van verdere ontwikkelingen of normenaanpassing gelden niet als gebrek.

 

8. Aansprakelijkheid

Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzondering hierop zijn schadeclaims als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, of de schending van essentiële contractuele verplichtingen evenals de verantwoordelijk- heid voor zulke schade, als ze te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze waarvan de vervulling voor het bereiken van de voltooiing van de overeenkomst noodzakelijk is. Voor de gewoon nalatige schending van de contractuele verplichtingen zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare overeenkomsttypische schade. De beperkingen van par. 1 en 2 zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, als de aanspraken rechtstreeks tegen hen worden ingesteld. De bepalingen van de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

9. Garantievoorwaarden

Uitgesloten van onze garantie zijn commerciële kopers die de goederen kopen met het oog op wederverkoop. 

Over het algemeen geven wij 3 jaar garantie, tenzij anders vermeld op het artikel. Uw wettelijke garantierechten, met name op nakoming aanvullende prestaties, prijsvermindering, ontbinding contract en schadevergoeding, waarvan de uitoefening kosteloos is, blijven door onze garantie onaangetast. Garanties gelden voor de periode vanaf de overhandiging van de goederen aan de koper tot aan het verstrijken van de respectievelijke gespecificeerde garantieperiode. In geval van garantie kan de klant de goederen op onze kosten aan het hiernavolgende adres zenden. Hij krijgt naar onze keuze een herstelling of een vervanglevering. De garantie geldt niet voor de natuurlijke slijtage en beschadigingen door de koper aangericht. Garantiegever: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D-38368 Grasleben.

Adres retourzending : Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat 12
3070 Kortenberg
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
info@sport-thieme.be

 

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling (inclusief BTW en verzendkosten). De consument is het niet toegelaten ze, voor de volledige vervulling van hun uit de koop ontstane verbintenissen, verder te verkopen.

Heeft de klant de goederen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid gekocht, dan is de verderverkoop in het normale economische verkeer voor hem toegestaan. Hij cedeert ons de uit de verderverkoop ontstane vorderingen, in hoogte van de factuurwaarde van onze vordering, reeds op dit moment. Wij nemen de cessie hiermee aan. De koper blijft voor de inning van de vordering ook na de cessie gemachtigd. Onze bevoegdheid, de vordering zelf te innen, blijft daarvan onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de koper niet in gebreke is met zijn betaling.

 

11. Beschermingsrechten

Wij behouden ons de industriële eigendoms- en auteursrechten voor, voor alle door ons geleverde producten, afbeeldingen en andere documenten. Voor imitatie door derden is onze uitdrukkelijke toestemming nodig.

12. Verdere zakelijke verbintenissen

Als één van de zakelijke verbintenissen ongeldig zou zijn, dan gelden de andere toch nog onverminderd. Algemene zakelijke voorwaarden van de klant zullen wij niet goedkeuren. Plaats van jurisdictie en uitvoering voor beide partijen is de rechtbank van onze ondernemingszetel wanneer de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaalvermogen is, en bij particuliere klanten hun woonplaats. Wij zijn gerechtigd om te vervolgen op de algemene plaats van jurisdictie van de klant. Het Duitse recht geldt met uitsluiting van het Verenigde Naties Internationaal handelsrecht. In het verkeer met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker gebruikt worden, voor zover het dwingend om consument- rechtelijke bepalingen gaat.

 

13. Ondernemingszetel, bestellingen/kantoren, bank- gegevens

Sport-Thieme GmbH - Helmstedter Strasse 40 -D-38368 Grasleben
Tel.: +49 53 57 / 1 81 81 E-Mail: info@sport-thieme.de
AG Braunschweig HRB 100733 -  BTW nummer: DE115864307BE0835176631

Voor bestellingen en informatie kan u zich ook wenden tot:
Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
Ondernemingsnummer - DE115864307

Bankgegevens:
Sport-Thieme GmbH (Sportime)
ING bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

- Sport-Thieme GmbH –

 

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Str. 40, D-38368 Grasleben,  telefoonnummer: +49 53 57/18181; faxnummer: +49 53 57/18190, emailadres: info@sport-thieme.de; alternatief: Sport-Thieme (Sportime), J.B. Vinkstraat 12, B-3070 Kortenberg, telefoonnummer: 02-757 11 72; faxnummer 02-757 11 36, emailadres: info@sport-thieme.be) via een ondubbelzinnige verklarung (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail))op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het beijgevoegde modelformulier voor herropeing, maar ben hiertoe niet verpflicht.

Om de herropeingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is vertreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van goederen die per pakket kunnen verzonden worden alsook voor diegene die niet per pakket kunnen verzonden worden. De kosten voor het terugzenden van goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden, worden geschat op een maximum bedrag van 79,-€  voor een maximum gewicht van 50 kg en voor goederen met een hoger gewicht een maximum van 1,58 €/kg. Het verzendgewicht staat vermeld in de artikelbeschrijving.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

We presenteren een modelformulier voor herroeping op onze website https://pimage.sport-thieme.be/pdf/agb-herroepingsrecht, zoals hieronder ook weergegeven.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

 

Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Fax 02-757 11 36


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...........................................................................

Besteld op (*): ..................... Ontvangen op (*): .....................

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

......................................
Handtekening van consument(en)                                                                                                                                                        (alleen wanner dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Gelieve nota te nemen dat u geen herroepingsrecht heeft voor de volgende opdrachten:

  • Contracten voor de levering van goederen die niet standaard zijn en waar een individuele behandeling van cruciaal belang is voor het maken ervan  of die duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften,
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid en hygiëne niet teruggezonden kunnen worden als hun verzegeling is verwijderd na de aflevering,
  • Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd.
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €10 korting op uw volgende bestelling.