• Garantie minstens 3 jaar

 • 02 757 11 72 Klantenservice

 • 44495 productbeoordelingen van onze klanten

 • Bedenktijd 100 dagen

Informatie over gegevensbescherming van Sport-Thieme GmbH

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Sport-Thieme GmbH in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie artikel 13 AVG. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen over deze informatie heeft, kunt u altijd contact opnemen via de contactoptie die wordt vermeld in sectie 2.

 

 1. Overzicht
 2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gevolmachtigde voor bedrijfsgegevensbescherming
 3. Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke basis en legitieme belangen nagestreefd door Sport-Thieme of een derde partij, evenals categorieën ontvangers
 4. Ontvanger buiten de EU
 5. Uw rechten
 6. Gegevensbescherming
 7. Paramètres des Cookie

 

 

1. Overzicht

Het volgende privacybeleid informeert u over de aard en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door Sport-Thieme. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan uw persoon kunnen worden toegeschreven of die kunnen worden toegewezen.

De gegevensverwerking door Sport-Thieme kan hoofdzakelijk in twee categorieën worden verdeeld:

 • Voor de uitvoering van de opdracht worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Sport-Thieme. Indien tevens externe dienstverleners betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld Logistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, dan worden uw gegevens in de vereiste mate doorgegeven.
 • Door toegang te krijgen tot de Sport-Thieme-website, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De op deze manier verzamelde informatie zal onder andere gebruikt worden om onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven in de browser van uw apparaat.

Volgens de bepalingen van de AVG hebt u verschillende rechten die u tegen ons kunt laten gelden. Dit omvat o.a. het recht om beroep aan te tekenen tegen de geselecteerde gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.

 

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gevolmachtigde voor bedrijfsgegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op gegevensverwerking door Sport-Thieme GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Maximilian Hohe, Helmstedter Straße 40, 38368 Grasleben ("Verantwoordelijke") en de website www.sport-thieme.be. De gevolmachtigde voor operationele gegevensbescherming van de Thieme-bedrijvengroep is op het, onder voorbehoud, adres, t.a.v. Afdeling gegevensbescherming of op info@sport-thieme.be bereikbaar. U kunt zich ook wenden tot: Sport-Thieme GmbH (Sportime), J.B. Vinkstraat, 12, B-3070 Kortenberg, info@sport-thieme.be.

 

3. Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke basis en legitieme belangen nagestreefd door Sport-Thieme of een derde partij, evenals categorieën ontvangers

3.1. Bezoek van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot de automatische verwijdering:

 • het IP-adres van het apparaat met internettoegang,
 • de datum en tijd van toegang,
 • de naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • de website waarmee toegang gemaakt wordt (Referrer-URL),
 • de browser die u gebruikt en, indien nodig, het besturingssysteem van uw computer met internetfunctionaliteit en de naam van uw toegangsprovider.

De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Ons legitieme belang volgt uit de doeleinden van de gegevensverzameling hieronder vermeld. Wij wijzen u erop dat uit de verzamelde gegevens geen directe conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken, ook niet door ons.

Het IP-adres van uw apparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een soepele verbindingsopbouw,
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit.

De gegevens worden gedurende een periode van 38 maanden opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. We gebruiken ook cookies, trackingtools en targetingmethoden. De precieze procedures en hoe uw gegevens zullen worden gebruikt, worden in punt 3.4. in detail uitgelegd.

 

3.2. Afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract

3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van een contract

Voor het sluiten, uitvoeren, communiceren in verband met of het beëindigen van een koopovereenkomst die in deze online-shop met u is gesloten, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • voornaam, achternaam
 • indien nodig bedrijfsnaam/naam van de instelling/functie
 • factuur- en afleveradres
 • e-mailadres
 • voor vrachtzendingen, uw telefoonnummer
 • factuur- en betaalgegevens

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b) AVG. Dit betekent dat u uw gegevens beschikbaar stelt op basis van de contractuele relatie of ter voorbereiding op een contractuele relatie tussen u en ons. Om uw e-mailadres te verwerken, zijn wij ook verplicht om een ​​elektronische opdrachtbevestiging te sturen vanwege een vereiste in het Burgerlijk Wetboek  (artikel 6, lid 1, letter c) AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3.), slaan wij de verzamelde gegevens op voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke of potentiële contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode behouden wij de informatie vereist door de commerciële en fiscale wetgeving van de contractuele relatie gedurende de wettelijke periodes. Voor deze periode (regelmatig zeven jaar na het sluiten van het contract) worden de gegevens opnieuw verwerkt in het geval van een beoordeling door de belastingdienst. Als u een garantie hebt onder onze algemene voorwaarden, wijzen wij u erop dat sommige artikelen een garantietermijn hebben die de wettelijke bewaartermijnen kan overschrijden.

Voor het verwerken van het koopcontract is de volgende aanvullende gegevensverwerking vereist:

Als u een andere betaalmethode hebt gekozen dan vooruitbetaling of factuur, zullen we de vereiste betaalgegevens doorgeven aan een betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld. Afhankelijk van de betalingsmethode kunnen gegevensverwerking buiten de EU in individuele gevallen plaatsvinden bij onze betalingsdienstaanbieders. Samen met onze serviceproviders behandelen wij dit volgens het juiste niveau van de privacywetgeving. 

 

Informatie over uw afleveradres geven wij door aan een door ons aangesteld logistiek bedrijf voor verzenddoeleinden. Indien artikelen rechtstreeks door de fabrikant aan u worden verzonden (zoogenamde directe verzending), ontvangt de fabricant de gegevens over het leveringsadres om de levering mogelijk te maken. Voor vrachtzendingengen worden eveneens e-mailadres en telefoonnummer doorgestuurd om het mogelijk te maken een afspraak voor levering vast te leggen. 

Dit gebeurt uitsluitend voor het organiseren en uitvoeren van de levering; de gegevens zullen worden verwijderd na een succesvolle levering, tenzij de transportbedrijven verplicht zijn deze te bewaren.  

3.2.2. Kredietwaardigheid

Als u niet meteen hoeft te betalen, bijvoorbeeld bij verkoop op rekening, hebben we ons eigen scoreproces opgezet om ons legitieme belang, artikel 6 (1) (f) AVG, te beschermen en om ons kredietrisico in te dekken. Scoren is het proces van het voorspellen van toekomstige evenementen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Op basis van de informatie die aan uw persoon wordt toegewezen of, indien nodig, al in onze gegevens is opgeslagen, wordt een indeling gemaakt van statistische groepen mensen die in het verleden soortgelijke vermeldingen hadden. De onderliggende methode die wordt gebruikt is een goed onderbouwde, lang bewezen, wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risicokansen. Daarnaast gebruiken we ook specifieke kredietinformatie die we over u hebben verzameld in verband met onze vorige zakelijke relatie met u, bijvoorbeeld uw betaalgeschiedenis.

Voor zover ons eigen kredietwaardigheidssysteem geen resultaat oplevert dat ons kredietrisico voldoende beveiligt, verzamelen wij kredietinformatie van consumenteninformatiebureaus. De wettelijke basis hiervoor is ook artikel 6, lid 1, letter f) AVG om ons legitieme belang bij het afdekken van ons kredietrisico te waarborgen. Hiervoor werken we met het volgende kredietbureau, van wie we de nodige gegevens ontvangen:

Company Web, Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde; www.companyweb.be

Met het oog op kredietcontrole zullen wij uw naam en contactgegevens aan Company Web verstrekken.

De credit-check kan resulteren die niet alle soorten betalingen beschikbaar zijn. U hebt het recht om een handmatige controle, presentatie van uw eigen gezichtspunt, evenals over de uitdaging van het besluit in dit geval.

In het geval van een betalingsvertraging, dienen wij de nodige gegevens in bij een bedrijf in opdracht van de bewering van de claim, op voorwaarde dat de overige wettelijke vereisten bestaan. Wettelijke basis hiervoor is zowel artikel 6, lid 1, letter b), als artikel 6, lid 1, letter f) AVG. De bewering van een contractuele vordering moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de tweede bepaling.

 

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verklaart dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, letter f), fundamenteel denkbaar en een legitiem belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet vastgesteld in de beginselen en is gebaseerd op de vraag of de opslag vereist is voor de promotionele benadering. Bij Sport-Thieme volgen we ook het principe van het niet langer gebruiken van promotiegegevens vijf jaar na uw laatste contact met ons. Zoals in het geval van uw tegenspraak, zie par. 3.3.3.

 

3.3.1. Advertentiedoeleinden van Sport-Thieme en derden

Voor zover u een contract met ons hebt gesloten, houden wij u als bestaande klant. In dit geval zullen wij uw adresgegevens verwerken buiten het bereik van een specifieke toestemming om u op deze manier informatie over nieuwe producten en diensten te verstrekken. Van tijd tot tijd zullen wij uw adresgegevens doorsturen naar geselecteerde contractpartners uit de postordersector die wij zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat ook zij u kunnen informeren over hun producten. Wij verwerken uw e-mailadres om u informatie te verstrekken over uw eigen, vergelijkbare producten, buiten de beschikbaarheid van een specifieke toestemming. U ontvangt na aankoop ook een automatisch e-mailbericht met de vraag om ons en onze producten te beoordelen. Dit helpt ons om onze producten aan te passen en verder te ontwikkelen.

 

3.3.2. Advertenties op basis van uw interesses

Om ervoor te zorgen dat u alleen promotionele informatie ontvangt die interessant voor u is, categoriseren en vullen we uw klantenprofiel aan met meer informatie. Het profiel bevat zowel statistische informatie als informatie over uzelf (bv. basisgegevens van uw klantprofiel). Het doel is u advertenties te bieden die alleen op uw werkelijke of waargenomen interesses zijn gericht, zodat we u niet lastig vallen met nutteloze advertenties.

 

3.3.3. Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u op elk moment, gratis en voor elk communicatiekanaal afzonderlijk, in de toekomst bezwaar maken. Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail sturen naar info@sport-thieme.be of u gebruikt de afmeldingslink onderann een email. 

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres voor verdere verwerking van advertentiegegevens geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, er een tijdelijke verzending van reclamemateriaal kan zijn. Dit is technisch gezien het gevolg van de noodzakelijke doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat we uw bezwaar niet uitvoeren. Bedankt voor uw begrip.

 

3.3.4. Nieuswbrief-abonnement

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om de registratie te controleren, gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure: nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze mailinglijst. Als bewijs van uw registratie slaan we ten minste voor de duur van het nieuwsbriefabonnement het e-mailadres, IP-adres en de tijd op die tijdens de registratie en bevestiging zijn opgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 I f AVG; ons gerechtvaardigd belang ligt in het bewijs van het door u genomen initiatief voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief die u ontvangt, ontvangen we onder andere ontvangst- en leesbevestigingen en informatie over de links die u in onze nieuwsbrief hebt aangeklikt. Uw gebruikersgedrag binnen de nieuwsbrief die door ons en op onze website wordt verzonden, wordt geëvalueerd en toegewezen aan uw e-mailadres/gebruikersprofiel in onze database. Door een persoonlijk gebruikersprofiel te creëren, willen we onze advertentiebenadering afstemmen op uw interesses en onze aanbiedingen op onze website voor u optimaliseren. De verwerking van uw elektronische contactgegevens en de beschreven evaluatie gebeurt op dit moment uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen voor de toekomst. Stuur ons een kort bericht via e-mail naar info@sport-thieme.be of klik op de link "afmelden" aan het einde van elke nieuwsbrief.

 

3.4. Online ontwerp en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies – Algemene informatie

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojan horses of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen, die in verbinding staat met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit. Enerzijds dient het gebruik van cookies om ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's op onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. Daarnaast gebruiken we omwille van de bruikbaarheid ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat zijn opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om te profiteren van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u een klantaccount bij Sport-Thieme hebt en u bent aangemeld of als u de functie “aangemeld blijven” heeft geactiveerd, wordt de informatie opgeslagen in cookies, ook in uw klantaccount opgeslagen.

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het doel ons aanbod te optimaliseren en informatie weer te geven die is afgestemd op uw specifieke behoeften. Met deze cookies kunnen wij wanneer u onze site opnieuw bezoekt, automatisch herkennen dat u onze website al eens bezocht hebt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een notitie wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies hangt af van hun doel en verschilt per cookie.

 

3.4.2. Cookies – Overzicht

U kunt uw voorkeuren over het gebruik van cookies en technologieën op deze website hier instellen of wijzigen:

  -

  -

3.4.3. Bezwaar-/Opt-Out-mogelijkheid

Naast de beschreven deactiveringsmethoden kunt u de toegelichte targeting-technologieën in het algemeen ook verhinderen via de cookie-instellingen in uw browser (zie ook 3.4.1). Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid, reclame op basis van voorkeuren te deactiveren met behulp van de hier beschikbare  voorkeurenmanager.

 

3.5. Klantaccount

Om u bij het shoppen zoveel mogelijk gebruiksgemak te kunnen bieden, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aan. Het aanmaken van het klantaccount is vrijwillig en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van Artikel 6 lid 1 letter a) AVG.  Na het aanmaken van een klantaccount is geen verdere gegevensinvoer meer nodig. Daarnaast kunt u in uw klantaccount de bij u opgeslagen gegevens altijd inzien en wijzigen.

Naast de bij de bestelling opgevraagde gegevens moet u bij het aanmaken van een klantaccount ook een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wordt samen met uw e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens alstublieft vertrouwelijk en maak ze in het bijzonder niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden aanvaarden, tenzij wijzelf verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Wij wijzen u erop dat u na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, of het moet zo zijn dat u zich actief afmeldt. U heeft altijd de mogelijkheid, uw klantaccount door middel van een bericht aan ons, bijv. aan info@sport-thieme.be, te laten verwijderen. Wij wijzen u erop dat daarmee niet meteen de gegevens die in het klantaccount kunnen worden bekeken, worden gewist.

 

3.6. Contactopname, contactformulieren, evaluatiefunctie en “Vraag over het artikel”

De volgende verwerkingen vinden ten minste plaats op basis van uw toestemming in de zin van Artikel 6 lid 1 letter a) AVG, wanneer u actief contact met ons opneemt of een productrecensie achterlaat. Afhankelijk van uw aanvraag kunnen ook Artikel 6 lid 1 letter b) (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst, bijv. uw bestelling, of voor het uitvoeren van een aan een contract voorafgaande handeling m.b.t. uw aanvraag, bijv. de aanvraag van een offerte) of Artikel 6 lid 1 letter c) (verwerking voor de uitvoering van een wettelijke verplichting van ons, bijv. in het kader van een garantiegeval) de basis voor de verwerking van uw gegevens vormen.

U kunt ons algemene aanvragen via het contactformulier op onze website toesturen. Om ons contact met u te laten opnemen, is de opgave van uw naam, een e-mailadres en een telefoonnummer dwingend noodzakelijk. Meer informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om te weten van wie een vraag afkomstig is en om deze op een door u gekozen manier zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Wanneer u in onze online-shop een recensie over een artikel afgeeft, vragen wij om de opgave van uw naam en een e-emailadres. Achternaam en e-mailadres worden niet openbaar gemaakt. In dit geval wordt ons rechtmatig belang in de zin van Artikel 6, lid 1, letter f), AVG als een bijkomende juridische reden aangemerkt om bijv. bij ongeoorloofde of onwettige recensies te kunnen reageren.

U kunt uw gepubliceerde mening ook altijd wijzigen of verwijderen. Schrijf hiervoor alstublieft aan info@sport-thieme.be.

Wanneer u de functie "Vraag over het artikel” gebruikt, dan hebben wij ook hier een naam en e-mailadres nodig om evt. ook niet-openbaar te kunnen antwoorden. Bij het openbaar maken van uw vraag worden uw naam en e-mailadres niet openbaar gemaakt.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, vragen wij u in het kader van de inhoud van uw aanvraag aan te geven welke gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw verzoek.

 

4. Ontvanger buiten de EU

Voor de ontvangers buiten de EU van de technologieën die wij gebruiken voor deze online aanwezigheid, zie de lijst onder punt 3.4.2. Wij gebruiken ook andere producten voor interne processen, onder meer van Microsoft, waarbij opslag en verwerking plaatsvindt op servers binnen de EU, maar het bedrijf zelf is gevestigd in de VS, dat vanuit het oogpunt van gegevensbescherming wordt beschouwd als een derde land zonder een passend niveau van gegevensbescherming. Om de bescherming van uw gegevens verder te waarborgen, heeft Sport-Thieme met deze bedrijven ten minste de zogenaamde Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie afgesloten, alsmede andere overeenkomsten en maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Naast het recht om uw toestemming aan ons te herroepen, kunt u, als aan de betreffende wettelijke vereisten wordt voldaan, nog de volgende rechten claimen:

 • Een recht op informatieverstrekking over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens volgens art. 15 AVG; u kunt met name informatie verlangen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van de ontvangers waaraan uw gegevens geopenbaard zijn of worden, de geplande opslagduur en de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet rechtstreeks bij u werden verzameld,
 • Een recht op correctie van niet juiste of een completering van juiste gegevens volgens art. 16 AVG,
 • Een recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens qrt. 17 AVG, voor zover niet aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten of rechten met betrekking tot voortgezette opslag moet worden voldaan. 

 • Een recht op inperking van de verwerking van uw gegevens volgens art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering ervan van de hand wijst; de verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar u die nodig heeft om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen of indien u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt.
 • Een recht op overdraagbaarheid van de gegevens volgens art. 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde, bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbaar, machinaal leesbaar format toegezonden te krijgen of om deze aan een andere verantwoordelijke over te laten dragen.
 • Een recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw vaste woonplaats, van de plaats waar u werkt of van de vestigingsplaats van ons bedrijf.

 

5.2. Herroepingsrecht

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die gebaseerd zijn op de bijzondere situatie van de betroffen persoon.

Het bovenstaande algemene herroepingsrecht geldt voor alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de dataverwerking voor commerciële doeleinden gerichte speciale herroepingsrecht (zie hierboven 3.3.3.), zijn wij onder de AVG uitsluitend verplicht om gevolg te geven aan een dergelijke algemene herroeping / bezwaar, wanneer u ons redenen noemt die zwaarder wegen dan ons belang (bijv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Bovendien is het mogelijk contact met de voor Sport-Thieme GmbH bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

 

6. Gegevensbescherming

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en geteste norm, die bijv. ook voor online banking gebruikt wordt. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de aanvullende s aan http (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het symbool van het slotje in het onderste deel van uw browser.

Wij maken gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €10 korting op uw volgende bestelling.